V prílohe je uverejnený Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Hvozdnica

V prílohe je uverejnený Organizačný poriadok ZŠ s MŠ Hvozdnica pre šk. rok 2019/20

 

V rpílohe je uverejnený Plán vnútroškolskej kontroly na šk. rok 2019/2020

 

V prílohe je uverejnený Školský poriadok ZŠ s MŠ Hvozdnica pre školský rok 2021/22

V prílohe je uverejnený Organizačný poriadok ZŠ s MŠ Hvozdnica

V prílohe je uverejnený Školský poriadok ZŠ s MŠ Hvozdnica